Knihovní řád

Zjednodušená verze knihovního řádu určená mladším návštěvníkům knihovny.

Základní ustanovení

 • Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích je univerzální veřejnou knihovnou, je pověřena regionální funkcí - stará se tak o dalších 76 knihoven v okolních obcích. Svým uživatelům poskytuje knihovnické a informační služby. Stará se o fond knih, nakupuje nové knihy. Poskytuje svým čtenářům možnost vyhledávat knihy v on-line katalogu přes internet a spravovat své čtenářské konto z domova.
 • Knihovna je zřízena Městem Litoměřice a je příspěvkovou organizací.
 • Svou celkovou činností přispívá k rozvoji kultury, vzdělání, vědy, výchovy a ke zvyšování odborné a kulturní úrovně občanů, při čemž realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.
 • Knihovna poskytuje celou řadu služeb. Vedle vypůjčování knih si můžete v knihovně pracovat na počítačích, využívat internet, tisknout a kopírovat. Pokud nenajdete v knihovně určitou knihu, můžete zažádat o meziknihovní výpůjčku, to znamená, že knihovna tak zašle knihu z jiné knihovny (poštovné ale hradí čtenář, činí obvykle 50 Kč).
 • V ceníku se dozvíš cenu roční registrace v knihovně.

Na co nezapomeň

 • Pro registraci bude knihovna potřebovat: Příjmení, jméno, trvalé bydliště, kontaktní adresa, datum narození. Registraci dětského čtenáře potvrzuje svým podpisem jeho zákonný zástupce (nejčastěji jeden z rodičů).
 • Kdyby se v průběhu roku změnil nějaký z přihlašovacích údajů, který je potřeba k registraci, vždy nahlaš změnu na oddělení registrace.
 • Když ztratíš průkazku, hned to sděl na oddělení registrace.
 • Dětský čtenářský průkaz opravňuje jeho držitele (nikoli zákonného zástupce) k využívání knihovních služeb pouze na dětském oddělení. V ostatních prostorách knihovny jsou výpůjčky umožněny pouze prostřednictvím odborného pracovníka na dětském oddělení (v případě povinné četby, studijních materiálů atp.)

Pravidla používání počítačů

 • Než půjdeš k počítači, předlož svůj průkaz. Jestliže nejsi zaregistrovaným čtenářem, zaplať jednorázový registrační poplatek (10 Kč/hodinu).
  Používej v knihovně pouze to programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto.
 • Je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 • Uživatel počítače nesmí vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, ani používat síť k přístupům do jiných počítačů nebo do jiných sítí či k šíření počítačových virů.
 • Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.

Výpůjční řád

Uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu prostřednictvím instalovaného automatizovaného knihovního systému Clavius.

Některé dokumenty nelze půjčit domů. Můžeš si je prohlédnout na oddělení. Takové knihy se nachází v takzvané příruční knihovně.

 • jsou to například audioknihy, které knihovna nemůže půjčit po určitou dobu z důvodu právních předpisů (autorská práva)
 • pak to jsou různé knihy, které jsou potřeba v denním provozu knihovny
 • a také takové knihy, kterým by mohlo hrozit nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození

Domů si můžeš půjčit nejvýše 10 výpůjček.

Než si knihu půjčíš, prohlédni si ji a nahlaš všechny závady.

Na vyžádání dostaneš seznam všech výpůjček, které zrovna máš

Rezvace

 • Pokud je knížka, kterou bys chtěl číst zrovna vypůjčená, můžeš si ji rezervovat. Knížka tak na Tebe počká na oddělení. Budeš informován sms nebo e-mailem, že je již připravena k vypůjčení. Poté si ji musíš do 7 dnů vyzvednout. (Je možné, že si ji rezervoval již někdo před Tebou, pak musíš počkat, až na Tebe přijde řada ve frontě čekatelů.)


Výpůjční lhůty

 • Knihy si můžeš vypůjčit domů maximálně na 31 dní. Časopisy na 7 dní.

Vracení

 • Knížky vracej v takovém stavu, v jakém si je půjčuješ. Pokud knihu poškodíš, jsi povinen uhradit knihovně náklady na opravu, nebo na nákup nové knihy. Když knihu ztratíš, buď koupíš sám tutéž novou, nebo zaplatíš cenu té staré a knihovna ji na tyto náklady pořídí sama.
 • Je zakázáno do knížek psát, podtrhávat slova, nebo dokonce zvýrazňovat. Je zakázáno vystřihovat, nebo jakkoliv jinak do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Odpovědnost

 • Čtenář nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Odpovídá za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčen.
 • Knížku je možné ve výjimčeném případě vrátit tak, že ji zašleš poštou. Jsi však povinen ji řádně zabalit a poslat doporučeně, nebo balík pojistit. Za svou výpůjčku zodpovídáš až do okamžiku, kdy ji knihvna převezme, zjistí, že nemá nějaké závady, a pošle Ti potvrzení o vrácení.
 • Jestliže nevrátíš knihu včas
 • Knihovna určuje za poplatek za pozdě vrácenou knihu, tedy po uplynutí 31 nebo 7 dnů výpůjčky.
 • Pokud knihu po vyzvání nevrátíš, bude muset knihovna vymáhat knihu právní cestou. Knihovna má právo zastavit možnost dalšího půjčování až do doby, než bude vše vyrovnáno.

nahoru