Pro knihovny

Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích je knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí ve směru k veřejným knihovnám litoměřického regionu. Činnost byla prováděna od 21. 11. 2002 na základě "Smlouvy o přenesení regionálních funkcí krajské knihovny na základní knihovnu" mezi SVK Ústí nad Labem a KKHM Litoměřice. K 31. 12. 2004 byla smlouva ukončena a k 1. 1. 2005 byla přijata "Smlouva o přenesení" v novém znění.

Předmětem této smlouvy je stanovit práva a povinnosti obou smluvních stran (SVK Ústí n. L. a KKHM Litoměřice) na zajištění plnění výkonu regionálních funkcí z prostředků Ústeckého kraje a přenesení působnosti v zajištění RF na KKHM. Pro zajištění rovnoměrného výkonu regionálních funkcí v systému knihoven se stanoví standard jednotlivých druhů služeb, jimiž jsou regionální funkce naplňovány v těchto oblastech:

 • Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory
 • Statistika knihovnických činností
 • Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
 • Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce, správa, revize a aktualizace
 • Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
 • Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele knihovny (obce) a jejich distribuce
 • Podpora vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit
 • Servis automatizovaného knihovního systému využívaného pro výkon regionálních funkcí


Úloha knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí

 • Spolupracuje s krajskou knihovnou, zúčastňuje se metodických porad.
 • Připravuje a uzavírá smlouvy s obsluhovanými knihovnami k výkonu regionálních funkcí.
 • Zveřejňuje seznam obsluhovaných knihoven, zejména způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 • Poskytuje nabídku služeb vymezenou tímto metodickým pokynem, dle smluv mezi pověřenou a obsluhovanou knihovnou je odborně zajišťuje.
 • Zpracovává výkaz o výkonu a financování regionálních funkcí a výroční zprávu za příslušný region.
 • Účastní se průzkumů a šetření v oblasti knihovnických služeb, výkonů knihoven a souvisejících oblastí.
 • Vede ekonomickou agendu, související s výkonem regionálních funkcí.
 • V rámci metodické pomoci poskytuje knihovnám poradenství, doporučuje postupy při zacházení s knižním fondem (aktualizace, obnova a vyřazování, zavádění ICT technologií, zpracování rozborů knihovnických činností).
 • Zajišťuje odborné knihovnické zaškolení nových pracovníků, organizuje porady obsluhovaných knihoven, vzdělávací akce, semináře aj. vzdělávací aktivity.

Financování regionálních funkcí:

Dotace na výkon regionálních funkcí je poskytnuta z rozpočtu Ústeckého kraje prostřednictvím Fondu Ústeckého kraje na základě „Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace“ uzavřené mezi krajem a jednotlivými pověřenými knihovnami.

Směrem k městským (7 pracovišť) a místním knihovnám (75 pracovišť) je činnost vymezena uzavřenými Smlouvami o poskytování odborných knihovnických služeb ze dne 10. 12. 2002.

Výkon regionálních funkcí je financován z rozpočtu Ústeckého kraje formou účelové neinvestiční dotace.

 

 

Oddělení regionální správy

Kontakty

Místní knihovny

Městské knihovny

Katalog doplňovacího fondu

Zásady půjčování výměnných souborů

Dokumenty

Statistické výsledky za rok 2020