Pro knihovny

Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích je knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí ve směru k veřejným knihovnám litoměřického regionu. Činnost byla prováděna od 21. 11. 2002 na základě "Smlouvy o přenesení regionálních funkcí krajské knihovny na základní knihovnu" mezi SVK Ústí nad Labem a KKHM Litoměřice. K 31. 12. 2004 byla smlouva ukončena a k 1. 1. 2005 byla přijata "Smlouva o přenesení" v novém znění.

Předmětem této smlouvy je stanovit práva a povinnosti obou smluvních stran (SVK Ústí n. L. a KKHM Litoměřice) na zajištění plnění výkonu regionálních funkcí z prostředků Ústeckého kraje a přenesení působnosti v zajištění RF na KKHM. Pro zajištění rovnoměrného výkonu regionálních funkcí v systému knihoven se stanoví standard jednotlivých druhů služeb, jimiž jsou regionální funkce naplňovány v těchto oblastech:

 • Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory
 • Statistika knihovnických činností
 • Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
 • Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce, správa, revize a aktualizace
 • Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
 • Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele knihovny (obce) a jejich distribuce
 • Podpora vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit
 • Servis automatizovaného knihovního systému využívaného pro výkon regionálních funkcí


Úloha knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí

 • Spolupracuje s krajskou knihovnou, zúčastňuje se metodických porad.
 • Připravuje a uzavírá smlouvy s obsluhovanými knihovnami k výkonu regionálních funkcí.
 • Zveřejňuje seznam obsluhovaných knihoven, zejména způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 • Poskytuje nabídku služeb vymezenou tímto metodickým pokynem, dle smluv mezi pověřenou a obsluhovanou knihovnou je odborně zajišťuje.
 • Zpracovává výkaz o výkonu a financování regionálních funkcí a výroční zprávu za příslušný region.
 • Účastní se průzkumů a šetření v oblasti knihovnických služeb, výkonů knihoven a souvisejících oblastí.
 • Vede ekonomickou agendu, související s výkonem regionálních funkcí.
 • V rámci metodické pomoci poskytuje knihovnám poradenství, doporučuje postupy při zacházení s knižním fondem (aktualizace, obnova a vyřazování, zavádění ICT technologií, zpracování rozborů knihovnických činností).
 • Zajišťuje odborné knihovnické zaškolení nových pracovníků, organizuje porady obsluhovaných knihoven, vzdělávací akce, semináře aj. vzdělávací aktivity.

Financování regionálních funkcí:

Dotace na výkon regionálních funkcí je poskytnuta z rozpočtu Ústeckého kraje prostřednictvím Fondu Ústeckého kraje na základě „Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace“ uzavřené mezi krajem a jednotlivými pověřenými knihovnami.

Směrem k městským (7 pracovišť) a místním knihovnám (75 pracovišť) je činnost vymezena uzavřenými Smlouvami o poskytování odborných knihovnických služeb ze dne 10. 12. 2002.

Výkon regionálních funkcí je financován z rozpočtu Ústeckého kraje formou účelové neinvestiční dotace.

 

 

Oddělení regionální správy

Kontakty

Místní knihovny

Městské knihovny

Katalog doplňovacího fondu

Zásady půjčování výměnných souborů

Dokumenty

Statistické výsledky za rok 2021

Bulletin knihoven litoměřického okresu