Zásady půjčování výměnných souborů

1. Zásady pro půjčování knih a periodik

1.

Knihy a periodika výměnného souboru vytváří a obhospodařuje útvar výkonu regionálních funkcí (ÚVRF) při Knihovně K. H. Máchy v Litoměřicích. Slouží k doplnění a aktualizování původních knižních fondů místních knihoven regionu Litoměřice.

2.

Knihy a periodika z výměnného fondu se bezplatně půjčují místním knihovnám na základě Smlouvy o poskytování odborných knihovnických služeb z roku 2002 uzavřené mezi Okresní knihovnou K. H. Máchy v Litoměřicích a příslušným zřizovatelem místní knihovny.

3.

Vybrané soubory se do jednotlivých knihoven půjčují na dobu dohodnutou mezi jmenovaným knihovníkem a ÚVRF při Knihovně K. H. Máchy v Litoměřicích, obvykle cirkulují v tříměsíčních intervalech a nejdéle se půjčuje jeden soubor na půl roku.
Za včasné a úplné vrácení souboru odpovídá knihovník místní knihovny.

4.

Knihy a periodika ze souborů zapůjčených do místní knihovny se půjčují čtenářům v souladu s platným Knihovním řádem, který je přílohou Zřizovací listiny místní knihovny ze dne 21. 10. 2002.

2. Zásady pro půjčování CD-ROMů

1.

Fond výměnného souboru výukových CD-ROMů buduje a jeho evidenci vede podle platných předpisů ÚVRF při Knihovně K.H.Máchy v Litoměřicích, jehož je majetkem.

2.

Fond slouží k doplnění fondů místních knihoven regionu Litoměřice o další moderní informační zdroje.

3.

Fond CD-ROMů se půjčuje místním knihovnám, které mají prostory knihovny vybaveny příslušnou počítačovou technikou (hardware, software), a to podle výběru knihovníka, popřípadě pracovníků ÚVRF pověřené knihovny.

4.

Vybrané CD-ROMy se jednotlivým knihovnám půjčují na dobu dohodnutou mezi jmenovaným knihovníkem a metodickým oddělením, pracovník ÚVRF může vymezit výjimku.

5.

CD-ROMy zapůjčené do místní knihovny jsou k dispozici uživatelům knihovny pouze prezenčně a to v souladu s platným Knihovním řádem příslušné knihovny (odst. II. čl. 5).

6.

Za včasné, úplné a nepoškozené vrácení CD-ROMů odpovídá knihovník místní knihovny regionu Litoměřice. Při ztrátě, poškození či odcizení média postupuje knihovník dle odstavce III. Výpůjčního řádu výměnného souboru.

7.

Místní knihovny nesmí zapůjčené CD-ROMy dále kopírovat či jinak distribuovat a před vrácením je odinstalují ze svých počítačů.

8.

Při přebírání CD-ROMů si knihovna zkontroluje stav média, v případě poškození nahlásí tuto skutečnost ÚVRF při Knihovně K. H. Máchy v Litoměřicích.

nahoru